روغنی در شیشه بینی صاف و روشن ریخته             غافلی بر سر چه آمد کنجد و بادام را        (مولانا )